صفحه اصلي > ساير > قديمي > مقررات > دارو > قوانين 


 
قوانين

 
عنواننهاد صادر کنندهابلاغ کنندهتاريخ ابلاغ
قوانين2اداره كل نظارت بر امور غذا و آشاميدنيمديركل غذا92/04/01
قوانيناداره كل نظارت بر امور دارو و مخدرمديركل دارو93/04/01