صفحه اصلي > ساير > قديمي > معاونت و ادارات تابعه > نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر > ساختار سازماني > امور داروخانه ها و توزیع 
يکشنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٥
اداره کل دارو
پیوندها
نام اداره: اداره امور داروخانه ها و توزیع.
هدف کلی: بررسی تدوین راهکارهای عرضه و توزیع منطقی دارو در سطح کشور
اهداف اختصاصی:
1-       تسریع در رسیدگی به درخواست متقاضیان امور مربوط به داروخانه ها به خصوص تاسیس داروخانه
2-       تدوین مقررات بهینه سازی ارائه خدمات داروخانه های دایر
3-       تنظیم ضوابط تاسیس داروخانه با نیاز سنجی دارویی مناطق مختلف
4-       نظارت بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانه های تحت پوشش و شرکت های پخش دارو با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و بازدیدهای ادواری
5-       هماهنگ سازی گروههای نظارت بر عملکرد داروخانه ها مانند سازمانهای بیمه گر و ... و بهبود روشهای نظارتی با آموزش بازرسین دانشگاهی
6-       تدوین استانداردهای فنی، نگهداری و توزیع دارو (GDPو USP)
7-       رسیدگی به درخواست صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت های توزیع دارو
8-       نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های پخش و بهینه سازی روند توزیع دارو در سطح کشور
فعالیت های اصلی: امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارو
فعالیت های جانبی:
1-       صدور پروانه مسئول فنی موسسات دارویی و وابسته
2-       رسیدگی به درخواست شرکت های فوریتی واردات دارو
3-       ارزشیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه دارو
شرح مسئولیت ها:
الف) شرح وظایف امور داروخانه ها:
1-       نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی بین قسمت ها و هدایت کارکنان تحت سرپرستی
2-       تدوین و تنظیم آئین نامه، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به تقاضای تاسیس، انتقال سرمایه، انتقال محل، مسئولیت فنی، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی و انحلال داروخانه
3-       رسیدگی به درخواست ها، استعلام ها و شکایات و مدارک و پرونده های وارده به اداره امور داروخانه ها و ارجاع بر حسب مورد و نظارت بر گردش کارها و اقدام در جهت رفع نارسایی ها
4-       نظارت و رسیدگی به رعایت تناسب رشد جمعیت و میزان نیاز داروخانه، با توجه به مقدار دانش آموختگان داروسازی و نظر دانشگاههای علوم پزشکی کشور
5-       نظارت و رسیدگی به ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ها
6-       نظارت و سازماندهی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بازرسی داروخانه ها نظیر نحوه بازرسی، آموزش بازرسین داروخانه و ...
7-       رسیدگی به نظارت بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص امور مربوط به داروخانه های تحت پوشش با انجام بازدیدهای دوره ای مستمر
8-       تشکیل جلسات کمیسیون قانونی ماده 20 در امور مربوط به داروخانه ها (دبیر کمیسیون)
ب) شرح وظایف امور شرکت های پخش دارو
1-       تدوین و تنظیم آئین نامه، ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس شرکت های توزیع دارو
2-       نظارت و رسیدگی بر تناسب و تعداد شرکت های توزیع با روند پخش دارو در کشور
3-       برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای بهبود و ساماندهی توزیع بهینه دارو در سطح کشور
4-       نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های توزیع دارو و تهیه استانداردهای لازم (USP و GDP) برای ارائه خدمات آنها
5-       تشکیل جلسات کمیسیون ماده 20 در امور مربوط به شرکت های توزیع دارو جهت صدور، تمدید و ابطال، موافقت اصولی و مجوز فعالیت
فهرست پرسنل شاغل در اداره امور داروخانه ها:  
·      دکتر ابوالفضل همتی : رئیس اداره امور داروخانه ها و توزیع
·         دکتر علی سپه یار:کارشناس امور داروخانه ها
·         دکتر مریم اظفرنیام :کارشناس امور داروخانه ها
·         دکتر حمید شیبانی فرید :کارشناس امور داروخانه
·         دکتر عباس عبدی شریفی :دبیر شورای کشوری برنامه ریزی دارویی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع
·         سرکار خانم شبنم صفدری : مسئول دفتر (متصدی امور دفتری)
راهنمای ارباب رجوع
مقررات:

 • فرم ها :
 •  
   
  سایر اطلاعات مرتبط
  o        اعمال تغییرات قیمت دارو
  o     
      
  نقطه نظرات در مورد آئین نامه پیشنهادی داروخانه های بیمارستانی
   
   
  شماره تماس: 66405596
  ارتباط داخلی: 223
  پست الکترونیک: ............
   
  کمیته راهبردی داروسازی بیمارستانی
   
   
  • معرفي کمیته (تاريخچه و پايه هاي قانوني تشكيل کمیته و اهداف) بصورت مختصر:
  یکی از مهمترین بخش های مصرف دارو در جامعه، مراکز درمانی بستری شامل کلینیک های سرپایی، مراکز ترک اعتیاد، مراکز کنترل مسمومیت، بیمارستان ها می باشد. مصرف نامناسب، غیر منطقی و غیر مؤثر دارو در مراکز درمانی بستری هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه امری شایع می باشد. بنابراین مقوله اصلاح الگوی مصرف دارو در این مراکز نیاز به تمرکز و توجه ویژه دارد.
  اهمیت این بخش ناشی از ریسک بالای مخاطرات در زمینه خدمات درمانی است که آنها را تحت عنوان اشتباهات پزشکی می شناسیم .از آنجا که اهداف نظام حاکمیت بالینی، کاهش خطرات تهدید کننده بیمار، ارتقا کیفیت مداخلات درمانی، کاهش عوارض ناشی از مداخلات و... می باشد، لذا برای حصول نتیه مطلوب لازم است که از امکانات موجود به بهترین شکل و با حداکثر کارایی استفاده گردد.
  اولین تظاهرات بالینی، تخصصی داروسازی، در عرصه بیمارستان بوده است. تاریخچه موضوع بهدهه 50 و تاسیس اولین بیمارستان دنیا در پنسیلوانیا بر می گردد. کمیته دارو درمان بیمارستان یکی از مهمترین بخش های مسئول پایش و نظارت بر تجویز و مصرف صحیح و به جای دارو و ارائه خدمات دارودرمانی مطلوب در مراکز درمانی، کمیته دارو درمان ها بیمارستان می باشد. داروساز بیمارستانی با وظایف و مسئولیتهای مختلفی که در بیمارستان برعهده دارد مانند ارائه مشاوره دارویی، تهیه و آماده سازی فراورده های استریل و غیر استریل، تغذیه تام وریدی، ارائه اطلاعات دارویی به پرسنل درمانی و بیماران، پژوهش و آمورش می تواند تاثیر بسزایی در ترویج مصرف منطقی دارو و اصلاح الگوی مصرف دارو در بیمارستان ایفا کند. با توجه به اهمیت موضوع، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در ابتدای سال 87 ضمن دستور تشکیل کمیته راهبردی داروسازی بیمارستانی، فعالیت و اجرای دقیق برنامه های عملیاتی این بخش را در اولویت قرار دادو خوشبختانه با نظارت مستقیم ایشان دو موفقیت بزرگ به دست آمد:
  1.       تغییر نحوه ارزشیابی بیمارستان ها بر اساس بخش مراقبت های دارویی به جای داروخانه های بیمارستانی با شرح وظایف تعریف شده
  2.       تغییر نمودار سازمانی بیمارستان های هیئت امنایی بر اساس پیشنهاد معاونت غذا و دارو مبنی بر جایگزینی بخش مراقبت های دارویی به جای داروخانه های بیمارستانی
   امیدواریم با یاری خداوند و حمایت و مساعدت معاونت محترم و مدیران مربوطه، توسعه و استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان های کشور که دقیقا منطبق بر اجرای نظام حاکمیت بالینی در مراکز درمانی بستری می باشد، با سرعت و دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.
   
   
  -         خدمات :(معرفي زير مجموعه ها و وظايف آنها)
  -     پیگیری استقرار نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان های کشور که تنهادر قالب فعال سازی بخش مراقبت های دارویی و نظارت بر عملکرد آن امکان پذیر می باشد.
  -         تدوین ایین نامه و دستو رالعمل تشکیل کمیته مربوط در معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
  -         تدوین ایین نامه و دستو رالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان ها
  -         تعریف دوره های آموزشی مرتبط ( کوتاه مدت، ام پی اچ، تخصصی) و پیگیری اجرای آن
  -         تعریف و برگزاری دوره های توجیهی داروسازان شاغل در بیمارستان
  -         تعریف دوره های آموزش مداوم با هدف ارتقا کیفیت مراقبت های دارویی در بیمارستان ها و مشارکت در برگزاری و نظارت
  -     تعریف راهکارهای ارزیابی رضایتمندی ذینفعان نسبت به ارائه خدمات دارویی و نظارت بر اجرای آن توسط معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
  -         اخذ و تجمیع گزارشات جهت ارزیابی عملکرد
   
  فعاليت هاي اصلي:
  -     اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان ها و اسقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان ها در راستای ارتقا کیفیت مداخلات درمانی و رضایتمندی بیماران
  -         تدوین الگوی ارزشیابی بخش مراقبت های دارویی
  -         نظارت بر عملکرد داروخانه بیمارستان به عنوان زیر مجموعه بخش مراقبت های دارویی
  -         تدوین ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای تاسیس و فعالیت مراکز تهیه و آماده سازی محلول های استریل تزریقی و فراورده های تغذیه وریدی و روده ای
  -         تدوین ضوابط واگذاری داروخانه های بیمارستان در راستای وظایف بخش مراقبت های دارویی
  -     تدوین ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای تشکیل و عملکرد کمیته دارو درمان بیمارستان به عنوان زیر مجموعه بخش مراقبت های دارویی
  -         تعریف شرایط و آموزش های عمومی و تخصصی لازم جهت اخذ مجوز فعالیت در بخش مراقبت های دارویی جهت پرسنل این بخش
   فعاليت هاي جانبي:
  -         بررسی کارامدی سیاست های اجرا شده از طریق انجام مطالعات مرتبط با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی
  -         تدوین منابع آموزشی جهت فعالیت داروسازان و سایر پرسنل در بخش مراقبت های دارویی
  -         ارزشیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه دارو
  -         ارزشیابی بخش مراقبت های دارویی بیمارستان ها
  -         نظارت بر واگذاری و عملکرد داروخانه های واگذار شده
   
  پرسنل شاغل و مسئوليت ها:
  1.        سیاستگذاری،  نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی بین قسمت ها و هدایت کارکنان تحت سرپرستی
  2.          تدوین و تنظیم آئین نامه، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به ایجاد و فعالیت بخش مراقبت های دارویی مراکز درمانی بستری
  3.         رسیدگی به درخواست ها، استعلام ها و شکایات و مدارک و پرونده های مربوط به بخش مراقبت های دارویی
  4.       صدور مجوز تاسیس مراکز تهیه و آماده سازی محلول های استریل تزریقی و فراورده های تغذیه وریدی و روده ای
  5.        نظارت بر فعالیت کمیته دارو درمان بیمارستان ها از طریق معاونت های غذا و دارو و انجام بازدیدهای دوره ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  6.         نظارت و رسیدگی به ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت ارتقای کیفیت مراقبت های دارویی
  7.        نظارت و سازماندهی و تهیه و تنظیم برنامه ها و چک لیست های مربوط به بازرسی بخش مراقبت های دارویی نظیر نحوه بازرسی، آموزش بازرسین و ...
  8.        رسیدگی و نظارت بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص امور مربوط به بخش مراقبتهای دارویی بیمارستان های تحت پوشش با انجام بازدیدهای دوره ای مستمر
   
   
   
اخبار دارو
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاري آزمون استخدامي در دانشگاه علوم پزشکي بابل


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل از برگزاری آزمون استخدامی به منظور جذب نیروهای مشاغل پرستاری در این دانشگاه خبر داد. سید صمد حجازی بیان داشت :

 07:59 - يکشنبه 8 تير 1393متن کامل >>
لیست کلی اخبار